Rekentoets

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De rekentoets telt in 2014-2015 nog niet mee voor de examenuitslag. Een leerling kan in die jaren dus niet zakken, doordat hij de toets niet haalt. Het resultaat van de rekentoets staat wel op de cijferlijst van het examen. Vanaf 2015-2016 telt de toets mee voor de examenuitslag.

Vergroten rekenvaardigheid
Het achterliggende doel van de rekentoets is de rekenvaardigheid van leerlingen te vergroten. Voor het bepalen van de rekenvaardigheid van leerlingen, zijn richtlijnen vastgesteld. Dit zijn de zogenaamde referentieniveaus. De minister wil hier mee garanderen, dat leerlingen over voldoende rekenvaardigheden beschikken als zij het hoger onderwijs instromen.

Opleiding

Referentieniveau

basisonderwijs

1F

vmbo en mbo-1, mbo-2 en mbo-3

2F

havo en mbo-4

3F

atheneum

3F


De uitslagregel in mavo en vmbo
In mavo en het vmbo wordt rekenen gefaseerd onderdeel van de bestaande kernvakkenregel.
• In de aanloop naar deze aanscherping, moeten leerlingen vanaf 2013-2014 deelnemen aan de rekentoets. Het cijfer van de rekentoets moet worden vermeld op de examenlijst.
• Vanaf schooljaar 2015-2016 moeten vmbo-leerlingen ten minste een zes en een vijf voor Nederlands en rekenen halen. Hiermee sluit de uitslagregel aan bij die in het mbo en verbetert de doorstroom van vmbo naar mbo.

Rekentoets: herkansingen en afnamemoment in het voortgezet onderwijs
Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten de rekentoets in het laatste of voorlaatste jaar afleggen. Alle leerlingen mogen de toets één keer herkansen. Deze herkansing staat los van herkansingsmomenten bij het centraal examen.

Digitale toets
Scholen nemen de rekentoets digitaal af.