Ouderbetrokkenheid

Ouders/verzorgers en school hebben een gemeenschappelijk belang.
Voor de leerlingen is het belangrijk, dat er een goed contact is tussen school en ‘thuis’.

Zoals de ouders/verzorgers op het Farelcollege rekenen, rekent het Farelcollege ook op de ouders/verzorgers. De school wil graag dat ouders/verzorgers meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen. Het Farelcollege zet zich in, om door een intensieve persoonlijke benadering, de drempel voor ouders/verzorgers te verlagen.
Ouders/verzorgers kunnen op twee manieren deelnemen aan de schoolorganisatie.

Er zijn verschillende klankbordgroepen, waarin de ouders/verzorgers vertegenwoordigd zijn. Er wordt drie keer per schooljaar vergaderd over zaken die de verschillende scholen aangaan. Er is een klankbordgroep voor lwoo 1 en 2, vmbo (Farel Business School), mavo (Farel Mavo), havo en atheneum (Farel Lyceum) onder- en bovenbouw.
Aan het begin van het schooljaar worden ouders/verzorgers uitgenodigd zich hiervoor aan te melden bij de teamleider/mentor of via secretariaat@farelcollege.nl.
De klankbordgroepen praten over specifieke problemen van een bepaald onderwijsniveau en de ouderraad trekt dit breder.

In de Medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders/verzorgers, personeel en leerlingen van de school vertegenwoordigd. De MR is bevoegd alle aangelegenheden met het bestuur van de school te bespreken en het bestuur heeft voor bepaalde beslissingen de instemming van de MR nodig. De MR adviseert ook het schoolbestuur. De vergaderingen van de MR kunnen door iedereen worden bijgewoond.
De Medezeggenschapsraad is te bereiken via medezeggenschapsraad@farelcollege.nl.