Passend onderwijs

Ieder kind verdient goed onderwijs. Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en bekostiging van extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen.

Schoolbesturen krijgen een zorgplicht en werken samen in een samenwerkingsverband. Door de verantwoordelijkheid dicht bij de scholen te beleggen, kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen.

Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen, dat kinderen verwezen moeten worden naar het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso).
Voor kinderen die dat nodig hebben, blijft het voortgezet speciaal onderwijs bestaan. Vanaf 1 augustus 2014 gaat passend onderwijs van start.

Voor meer informatie over passend onderwijs, klik hier.